Od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie powiatu niżańskiego (mediacja dostępna będzie od 2020 roku). Punkt w Jeżowem z filią w Rudniku nad Sanem prowadzony jest wspólnie przez adwokatów i radców prawnych, punkt w Nisku z filią w Krzeszowie prowadzony jest przez Fundację „Masz Prawo” z Tarnobrzega i w nim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, a drugi punkt prowadzony przez tą Fundację ma siedzibę w Ulanowie, a filie w Harasiukach i Jarocinie, i tam świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.       

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294),  od 1 stycznia 2019 r. usługi  są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

 

Link – harmonogram

Link – wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Szanowni Państwo,

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz ze szczegółowym opisem osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 informujemy o realizowanym projekcie pn. „Sukces jest kobietą”. Projekt realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o. w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy, biuro mieści się w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. Europa II – 4 piętro pokój nr 2).

Projekt ,,Azymut praca” realizowany jest przez Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.