Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, informuje, że w dniach od 17 czerwca do 19 lipca 2019 roku,  z powodu prac remontowo-budowlanych budynku,  wprowadza ograniczenia przyjmowania pacjentów w Przychodni Specjalistycznej na ul. Wolności 54.

PT KRUS w Nisku informuje, że jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego rolników jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje, że zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu najbliższych dni na obszarze województwa podkarpackiego, w tym i powiatu niżańskiego, będzie utrzymywała się wysoka temperatura powietrza (powyżej 30oC).