Zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XIII Sesji oraz XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2018 r.
 5. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi analizy pierwszych oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 6. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2019 r.
 7. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającą uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w rudniku nad Sanem w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Stanisława Beresia wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w pięcioletnie Technikum im. Stanisława Beresia wchodzące w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Rudniku na Sanem.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Wyrażam siebie. Nie bawię się w hejt” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.