Zapraszam  na VII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2018 r.
 5. Zapoznanie się z informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Nisku w 2018 r. oraz o zadaniach na rok 2019.
 6. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” z 2018 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu niżańskiego w 2018 roku.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2018 r. – stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w powiecie niżańskim.
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 14. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2018 roku oraz zamierzenia na 2019 rok.
 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2018 roku.
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2018 roku. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu Niżańskiego w sezonie 2018/2019. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2019.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.
 22. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
 23. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko