Od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie powiatu niżańskiego (mediacja dostępna będzie od 2020 roku). Punkt w Jeżowem z filią w Rudniku nad Sanem prowadzony jest wspólnie przez adwokatów i radców prawnych, punkt w Nisku z filią w Krzeszowie prowadzony jest przez Fundację „Masz Prawo” z Tarnobrzega i w nim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, a drugi punkt prowadzony przez tą Fundację ma siedzibę w Ulanowie, a filie w Harasiukach i Jarocinie, i tam świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.       

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294),  od 1 stycznia 2019 r. usługi  są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

 

Link – harmonogram

Link – wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie, które będzie świadczone, obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Na czym polega nieodpłatna mediacja? Mediacja będzie świadczona we wszystkich punktach od stycznia 2020.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem” („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora" uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie  Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. Do tej pory  brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona we wszystkich punktach od stycznia 2020.