Zapraszam na nadzwyczajną V Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali nard Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie nadzwyczajnej V Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Powiatu Niżańskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1.Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

      Sylwester Daśko