Z a p r a s z a m  na II Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się
w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (ul. Sandomierska 1).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z opracowaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Stan środowiska w powiecie niżańskim
  w 2017 roku”.
 5. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań w 2017 r. i w I półroczu 2018 r. na terenie powiatu niżańskiego.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżańskiego.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2019 rok.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady

 

   Sylwester Daśko