Zapraszam na LVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (ul. Sandomierska 1).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z LIV oraz nadzwyczajnych LV i LVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2018 r., przedłożoną przez Komendanta Powiatowego Policji w Nisku
 5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2018 r.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacją o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Statutu Powiatu Niżańskiego.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018 – 2030.
 13. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2018 r.
 14. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r. oraz złożonych przez radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki