Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną LVI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę i Miasto Nisko funkcji Lidera Projektu.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki