Zapraszam na LII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z L oraz nadzwyczajnej LI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2017 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 6. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
 9. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 12. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.     

Przewodniczący Rady

Janusz Nawrocki