Zapraszam  na XLIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Niżańskim w 2016 r.
 5. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2016 r. oraz za I półrocze 2017 r.
 6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w Branżową Szkołę I Stopnia.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w Branżową Szkołę I Stopnia.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w Branżową Szkołę I Stopnia.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zmianę siedziby szkoły.
 13. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych za okres od stycznia do września 2017 r; Analiza porównawcza za 2014-30.09.2017 r.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2017.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Tradycje bez granic – Podróż wokół regionalnych kultur” w Programie Erasmus+.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pt. „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się! w Programie Erasmus+.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim.”
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 900 mb”.
 23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina - Ryczki”.
 24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik - Kończyce”.
 25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 26. Informacja o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego kontroli działalności oraz wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki