Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI oraz nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2016 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 6. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
 9. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady 

Janusz Nawrocki