Z a p r a s z a m  na  nadzwyczajną XXXVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15.45 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu Niżańskiego, wstępującego w miejsce wygaszonego mandatu radnego.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

  Janusz Nawrocki

W dniu 26 maja 2017 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku czynny będzie dodatkowo w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) od godz. 8.00 do godz. 11.00.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji zmiany odnośnie form współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Jest to związane z propozycją zmiany „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” i dotyczy form współpracy oraz planowanych priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Oczekujemy na uwagi i opinie do dnia 2 czerwca 2017 r. (piątek) do godz. pracy urzędu tj. do godz. 1530.

Uwagi i opinie dotyczące zmiany winny być przedstawione w formie ankiety konsultacyjnej, którą należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z propozycją zmiany Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” można zapoznać się na stronie: www.powiat-nisko.pl

 

                                                                                                                        Starosta Niżański 

                                                                                                                         Robert Bednarz

Załączniki