1. Wymagania względem kandydata:

 • wykształcenie wyższe preferowany kierunek administracja,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Przyjmowanie korespondencji, pism wpływających do starostwa oraz ich rejestracja w elektronicznym  systemie obiegu dokumentów, przekazywanie wersji papierowej korespondencji, pism właściwym wydziałom zgodnie z dekretacją, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, przygotowywanie do wysyłki korespondencji, nadawanie faxów, obsługa centrali telefonicznej, udzielanie informacji interesantom.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 16 stycznia 2018 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych w Nisku”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 11 stycznia 2018 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

 1. Wymagania względem kandydatów: wykształcenie wyższe
 2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu: 1) wykonywanie czynności kancelaryjnych:
  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
  2. kserowanie,
  3. kompletowanie i przechowywanie akt,
 • obsługa petentów,
 • pomoc w czynnościach wykonywanych przez pracowników.
 1. Rekrutacja na staż odbywa się 2 – etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydatów (ocena formalna), 2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Oceny przydatności i wyboru kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
 2. Wymagane dokumenty: 1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu naboru na staż na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” podpisany przez kandydata,
  • Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie.
 3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Nisku ul. T. Kościuszki 7 w pokoju nr 5 do dnia 4 stycznia 2018 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku”

 1. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

 

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

 1. Wymagania względem kandydata:

Wykształcenie wyższe architektoniczne lub budowlane  oraz znajomość obsługi komputera. Umiejętność pracy z komputerem. rozumowania, dociekliwość i sumienność; komunikatywność.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Udział w prowadzeniu postępowań z zakresu należącego do właściwości wydziału. Czynności kancelaryjno-biurowe. Pomoc w archiwizowaniu dokumentów urzędowych.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 17 stycznia 2018 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 11 stycznia 2018 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

Na stronie BIP w zakładce Oferty pracy możecie Państwo znaleźć aktualne oferty pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.

>>Odnośnik do ofert pracy<<