1. Wymagania względem kandydata: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomia, administracja.
 1. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) wykonywanie czynności kancelaryjnych:

a) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

b) kserowanie,

c) kompletowanie i przechowywanie akt,

2) obsługa petentów,

3) pomoc w czynnościach wykonywanych przez pracowników.

 1. Rekrutacja na staż odbywa się 2 – etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna),

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
 2. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu naboru na staż na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” podpisany przez kandydata,

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia,

3) Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie.

 1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 w pokoju nr 4 do dnia 21 listopada 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku”
 2. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nisku

 

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

 1. Wymagania względem kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • sprawne posługiwanie się internetem,
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, komunikatów, wystąpień, listów okolicznościowych itp.
 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów dla mediów.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Współpraca  z pracownikami Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w zakresie:

 • przygotowywanie informacji na stronę Powiatu i do mediów,
 • opracowywania wystąpień i listów okolicznościowych,
 • opracowywania materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
 • współpracy przy organizacji imprez powiatowych z zakresu kultury, sportu, promocji powiatu,
 • pomocy w obsłudze spotkań i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu przygotowywanych przez wydział,
 • wykonywanie innych zadań zleconych i przewidzianych przepisami prawa.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 13 lipca 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 23 czerwca 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie minimum średnie - preferowany kierunek geodezja lub prawo.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych:

a) przyjmowanie korespondencji,

b) przeglądanie i przydzielanie korespondencji w systemie informatycznym SOD i w formie analogowej,

c) kompletowanie akt i przekazywanie do archiwum zakładowego,

d) wysyłanie i doręczanie pism.

2) Czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących:

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przygotowanie projektów zawiadomień, protokołów, decyzji oraz innych pism.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)”podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 13 listopada 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 6 listopada 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne,

- znajomość obsługi komputera,

- sprawne posługiwanie się Internetem.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) Współpraca przy aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

2) Współpraca przy aktualizacji Powiatowego Planu Obrony Cywilnej.

3) Udział w organizowaniu treningów SWA.

4) Udział w działaniach PCZK.

5) Pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym i OC.

6) Pomoc w prowadzeniu magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)”podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 3 lipca 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż – Zarządzanie kryzysowe i OC.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 23 czerwca 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

 

1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie minimum średnie - preferowany kierunek geodezja lub doświadczenie w zakresie geodezji

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych:

a) przyjmowanie korespondencji,

b) przeglądanie i przydzielanie korespondencji w systemie informatycznym i w formie analogowej,

c) kompletowanie akt i przekazywanie do archiwum zakładowego,

d) wysyłanie i doręczanie pism.

2) Czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b) ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przygotowanie projektów zawiadomień, protokołów, decyzji oraz innych pism.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)”podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 12 października 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 5 października 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

Na stronie BIP w zakładce Oferty pracy możecie Państwo znaleźć aktualne oferty pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.

>>Odnośnik do ofert pracy<<