Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości bloku „A” – Innowacje Techniczne o tytuł „Młodego Innowatora”, odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie. Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.

Już od wielu lat głównym celem tego interdyscyplinarnego konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

W kategorii R – rozwiązanie techniczne laureatką Olimpiady została Katarzyna Chrapko z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, która przygotowała pracę pt.: „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego światła niskoenergetycznego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”.

Projekt może zostać zastosowany do powszechnego użycia. Potrzeby i możliwości zastosowania są ogromne. Priorytetem jest zdecydowana poprawa zdrowia ludzi, zrealizowana w najbardziej ekonomiczny sposób (bez chemii). Leczenie  za pomocą zmodulowanego widzialnego światła LED może mieć powszechne zastosowanie praktyczne i wykorzystanie do realizacji podstawowych potrzeb ludzkich.

Opiekunem pracy jest nauczyciel fizyki i informatyki niżańskiego LO Krzysztof Śnieżek.

Gratulujemy Kasi i jej opiekunowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: Katarzyna Chrapko