W poniedziałek 20 maja br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na 20 zadań powiatowych i 40 zadań gminnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Niżański Robert Bednarz, który w imieniu powiatu niżańskiego podpisał umowy na dwa zadania drogowe:

  1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb” – całkowity koszt inwestycji 1 793 248,35 zł, z czego dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica” – całkowity koszt zadania 5 610 744,83 zł, z czego dofinansowanie stanowi 60%.

Obie inwestycje są w trakcie realizacji a ich zakończenie planowane jest na koniec października br. Dzięki pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych środkom finansowym zostaną przebudowane nawierzchnie, wykonany zostanie chodnik, kanalizacja deszczowa, zatoki postojowe, zjazdy, skrzyżowania oraz przepusty.

W spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz parlamentarzyści i samorządowcy z całego województwa podkarpackiego.

Zdjęcia: PUW w Rzeszowie

We wtorek, 21 maja br., wiceminister Jarosław Zieliński wręczył Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi promesę przyznania dofinansowania projektu Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

20 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska i przedstawiciele władz samorządowych z gmin powiatu niżańskiego: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z programem Fundusz Dróg Samorządowych oraz jego znaczeniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w całym powiecie nżańskim.

„- Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie o skali jak do tej pory niespotykanej. Tylko w roku 2019 przeznaczymy na wsparcie realizacji dróg gminnych i powiatowych w skali całego kraju 6 mld zł. Do Województwa Podkarpackiego trafi ponad 336 mln zł. Cieszę się bardzo, że część z tej puli zasili samorządy z powiatu niżańskiego, bo tutaj inwestycje drogowe są potrzebne. Jestem przekonany, że środki finansowe będą wymiernym i konkretnym wsparciem dla realizacji zadań drogowych i że drogi, które są ważnym aspektem, nie tylko w komunikacji, ale również w zwiększaniu potencjału gospodarczego Powiatu Niżańskiego, będą realizowane, budowane i modernizowane, bo takie są oczekiwania naszego społeczeństwa” – mówił Wiceminister Rafał Weber.

Ponadto, Starosta wraz z włodarzami gmin, omówili inwestycje drogowe, które w ramach naboru z września 2018 r. znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, i na które 20 maja 2019 roku zostały podpisane w Rzeszowie umowy z Wojewodą Podkarpackim.

„- Instrument, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych jest czymś bardzo istotnym i bardzo ważnym.  Z pewnością przyczyni się on do szeroko rozumianego rozwoju nie tylko Powiatu Niżańskiego, ale i całego regionu. W obecnej edycji programu Fundusz Dróg Samorządowych, na terenie powiatu niżańskiego, realizowanych będzie aż pięć inwestycji drogowych, finansowanych w ramach Funduszu. W zestawieniu z innymi powiatami jest to jeden z najlepszych wskaźników” – podkreślił Starosta Robert Bednarz.

W powiecie niżańskim, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

  1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284mb” – całkowita wartość projektu 1.793.248,35 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja - Powiat Niżański);
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica – całkowita wartość projektu 5.610.744,83 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja - Powiat Niżański);
  3. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku” – całkowita wartość projektu 1 174 184,84 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina i Miasto Nisko);
  4. „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem” – całkowita wartość projektu 1.489.560,58 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem);
  5. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74” – całkowita wartość projektu – 714. 460,60 zł, z czego 50 % stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina Jarocin).

Podsumowując, Starosta Niżański zaznaczył, że: „Realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu niżańskiego to realizacja zadań sięgających kwoty ponad 10 mln zł, z czego około 6 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS. Gdyby nie możliwość skorzystania z tak potrzebnego i ważnego instrumentu, pewnie nie zrealizowalibyśmy tych inwestycji w tak krótkim czasie.”

Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych przyczynią się zarówno do poprawy infrastruktury drogowej w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak również w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie spójności terytorialnej Województwa Podkarpackiego oraz wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg regionu niżańskiego.

ZARZĄDZENIE NR 21 /2019
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu niżańskiego

Na podstawie art. 34 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 163 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz, 1401 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece San oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu wprowadzam z dniem 23 maja 2019 roku od godz. 12:00 na terenie powiatu niżańskiego, aż do odwołania stan pogotowia p.powodziowego.

§ 2

W związku z tym polecam w gminach na terenie powiatu:

1.      sprawdzić i uaktualnić dokumentację ochrony przed powodzią,

2.      kontrolować poziom wody na rzekach,

3.      monitorować sytuację na zagrożonych terenach,

4.      utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia.

§ 3

Informację o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie zagrożonych gmin przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na telefon 880086155.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                                              Starosta Niżański

                                                                             Robert Bednarz  

Dnia 22 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na przebudowę chodnika, który został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów, które miały miejsce w roku 2018. 

W dniu 19 maja 2019 r w Domostawie obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Piotra Cecułę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie. Dowódcą uroczystości był dh Łukasz Kołpa, a uroczystość uświetniła orkiestra OSP Jeżowe.