Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z kontynuacją robót drogowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”, że w dniu 24.07.2019 r., (środa) w związku z robotami nawierzchniowymi, zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej nr 1048R w km w km 13+200 – 12+100 (Kurzyna Mała).

Droga będzie nieprzejezdna w godzinach od 8:00 do 17:00.

Ruch będzie skierowany wg obowiązującego schematu objazdu w/w drogi na czas wykonywania robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub szczątków ludzkich wymagane jest pozwolenie. Pozwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Z wnioskiem o pozwolenie mogą wystąpić osoby, które mają prawo pochowania zwłok w tym:

 • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 1. a) pozostały małżonek(ka),
 2. b) krewni zstępni,
 3. c) krewni wstępni,
 4. d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym,
 • prawo do pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
 • prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

2) datę i miejsce zgonu;

3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

4) miejsce pochówku;

5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

 

Do wniosku należy załączyć: akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

 

Wykaz chorób zakaźnych:

1) cholera,

2) dur wysypkowy i inne riketsjozy,

3) dżuma,

4) gorączka powrotna,

5) nagminne porażenie dziecięce,

6) nosacizna,

7) trąd,

8) wąglik,

9) wścieklizna,

10) żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

 

Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Organizatorzy Dożynek Powiatu Niżańskiego – HARASIUKI 2019 przygotowali dla uczestników dożynek ciekawe konkursy. Wśród nich jest „Konkurs wieńca dożynkowego”, który ma na celu przede wszystkim kultywowanie oraz popularyzowanie najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji naszego regionu. Dodatkowo będzie to dobry sposób na promowanie dorobku kulturowego polskiej wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Operacja pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański, ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Szczególnie wśród nich trzeba te zwyczaje promować i zachęcać ich do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.16.24.2019 na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 zawartej w dniu 5 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Niżańskim.

Cele operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” określono następująco:

 • aktywizacja mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocja lokalnych produktów kulinarnych,
 • zwiększenie udziału 15 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez udział w III Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, będą prezentacje dorobków przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przyczyni się do jeszcze szerszej promocji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych Powiatu Niżańskiego za pomocą prasy i Internetu,
 • przygotowanie przez 15 w/w podmiotów dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również odbiorcy pośredni – mieszkańcy województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Wartość operacji wynosi łącznie 9.817,60 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8.500 zł, wkład własny 1.317,60 zł.  

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Już wkrótce, 18 sierpnia, odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019 na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Harasiukach. 

Jeśli znasz miejsca szczególne w powiecie niżańskim, które warto pokazać, okazy przyrody, obiekty zabytkowe itp., jeśli chcesz utrwalić ginące piękno ziemi, na której żyjesz, pokazać ciekawe wydarzenia i godnych uwagi ludzi, a masz pojęcie o fotografowaniu i filmowaniu weź udział w XX edycji organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nisku konkursu fotograficznego pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”