Wniosek złożony przez Powiat Niżański do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”, znalazł się na 2. miejscu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania, ogłoszonej 16 października br. na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

13 października 2017 roku na terenie Garnizonu Nisko swoje święto obchodził 3. Batalion Inżynieryjny. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej. Po niej odbył się uroczysty apel oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Pamiątkowe medale przyznano w tym roku Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi, Staroście Stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko Julianowi Ozimkowi.

Na placu w Garnizonie Nisko oprócz pododdziałów 3. Batalionu Inżynieryjnego i stacjonujących w Garnizonie 16 Batalionu Saperów i 3 Kompanii Regulacji Ruchu licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy Niska. Powiat Niżański reprezentował Adam Mach – Wicestarosta Niżański. Święto zwieńczyła uroczysta defilada wojskowa.

3 Batalion Inżynieryjny został sformowany na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w 2010 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Jest wyspecjalizowany w zadaniach inżynieryjnych polegających na urządzaniu przepraw mostowych przy użyciu mostów przenośnych, zadań rozpoznawczych polegających na sprawdzaniu stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Jego dowódcą jest ppłk Zbigniew Drożdżewski.

Fot.: nizanskie.info i Zdzisław Surowaniec

Dnia 16 października 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: etap I obejmuje rok 2017 oraz etap II – rok 2018. Zakończono właśnie pierwszy etap przebudowy. Całościowe zakończenie robót planowane jest na październik 2018 r.

W przekazaniu zrealizowanego I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy Zygmunt Jasiński i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostanie prawie 7 km drogi, co podwyższy parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Ponadto, spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją”, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu, zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem objął to wydarzenie Starosta Niżański Robert Bednarz i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek.

Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat wychowania sztuka i literaturą, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów.

Warsztaty plastyczne prowadzone były przez Paulinę Czarnecką z Warszawy, nauczyciela – Alicję Koćmirską oraz członków „Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją”. Warsztaty literackie prowadziła Anna Banach – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu Filia w Nisku i Joanna Gorczyca – nauczyciel tutejszej szkoły, zaś warsztaty teatralne prowadzili: Maciej Niedbał – aktor Teatru „Gabi” i nauczyciel – Małgorzata Flis.

Wszystkie te warsztaty realizowane były cyklicznie od 4 września do 12 października 2017 roku i zakończone zostały przedstawieniem teatralnym, połączonym z wernisażem prac plastycznych uczestników zajęć warsztatowych „Huty Młodych Artystów” oraz wystawą artystyczną lokalnych twórców i rękodzielników z powiatu niżańskiego.

Wojewódzkie obchody Dnia Nauczyciela odbyły się w Rzeszowie. Te szczególne dla oświaty dni obfitowały w życzenia, gratulacje i nagrody dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w wychowanie nowych pokoleń dzieci i młodzieży stanowią przykład dla innych.

Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu Powiatu Niżańskiego, przekazał w dniu 5 października 2017 roku, nowy sprzęt sportowo – pożarniczy dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Nisku. Tym samym zasoby magazynów straży powiększyły się o drabinę hakową z kosą tytanową i węże pożarnicze. Otrzymany sprzęt jest wsparciem dla niżańskich strażaków i pozwoli im przygotować się do kolejnych zawodów, oraz posłuży do tego, aby osiągać coraz lepsze efekty swojej ciężkiej pracy. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 9 tys. zł.