Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
 • obszar A – do 165.000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 150.000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 000 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 15.0000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
  w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 • obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w Uchwale Zarządu PFRON nr 71/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wnioski na realizację obszaru B, C, D, F i G w/w. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały dotyczące ww. programu:

 • Uchwała Rady Nadzorczej Nr 8/2019 z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
 • Uchwała Zarządu PFRON Nr 71/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
  w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r., wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. oraz wyznaczenie terminu naboru,
 • Uchwała zarządu PFRON nr 77/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków
  w 2020 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, tel.: (15) 841 63 68

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/65/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

„Usiąść przy Okrągłym Stole, aby iść dalej” – droga do demokracji w Polsce

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, która przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w kategoriach „strażak ochotnik” oraz „strażak PSP w Nisku”, do dnia 20 kwietnia 2020 roku, na podstawie „Karty zgłoszenia”, odbywa się zgłaszanie kandydatów do tej nagrody.

W połowie grudnia 2019 r. powróciła do Niska grupa 4 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, która przebywała od 17 listopada 2019 r. na praktykach zawodowych w Mallow, w ramach projektu „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” (Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe). Uczniowie realizowali uzgodnione programy staży w kilku firmach specjalizujących się w branży informatycznej i poligraficznej, zlokalizowanych w Mallow oraz Cork (Irlandia) Była to firma Mallow Printing Works działająca w branży poligraficznej od 60 lat. Posiada nowoczesne studio projektowe oraz wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt salę produkcyjną, na której powstają różnego typu materiały i gadżety promocyjne i reklamowe. Uczniowie zajmowali się opracowywaniem projektów do wydruku oraz publikacji elektronicznej, a także obróbką półproduktów. Praktykanci w zawodzie technik informatyk odbywali staże w firmach Cash Connectors oraz IT Outlet, zlokalizowanych w Cork, drugim co do wielkości mieście w Irlandii. Uczestnicy projektu, w ramach swoich obowiązków, wykonywali zadania związane z naprawą komputerów stacjonarnych oraz laptopów, instalowaniem i konfigurowaniem systemów operacyjnych i różnego typu oprogramowania, tworzeniem baz danych.