Dnia 8 grudnia 2017 r. oddano do użytku wybudowany chodnik przy drodze powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy. Zadanie zrealizowano za kwotę 195.465,10 zł ze środków Gminy Jeżowe oraz środków własnych Powiatu, w proporcjach 50/50, w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy”.

Wykonawcą inwestycji byli: Krzysztof Piela – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy FERAMENTA z Kamienia (wykonawca I odcinka) oraz Krzysztof Majowicz – BUD – MAJ z Jeżowego (wykonawca II odcinka).

W przekazaniu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Radny Powiatu Józef Kolano, Radny Gminy Jeżowe Roman Łyko, Sołtys miejscowości Krzywdy Henryk Cyrana, przedstawiciel Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, St. Inspektor w ZDP Nisko Marek Dec i Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Zrealizowana inwestycja o długości blisko 650 mb jest kontynuacją zadania realizowanego w roku ubiegłym, gdzie wybudowany został chodnik o długości ponad 350 mb.

Wykonany chodnik poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Krzywdy oraz pozostałych uczestników ruchu.

chrapko

W dniu 23 listopada br., w przepięknym mieście Foshan w Chinach, zostało otwarte Drugie Światowe Forum Innowacji i Wynalazków WIIF przyjechali delegaci z ponad 40 krajów i międzynarodowych organizacji.

Dnia 29 listopada 2017 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się III Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z powiatu niżańskiego.

Projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków                     

 współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.1 – ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Projekt adresowany był do 9-ciorga przedszkolaków, wychowanków SOSW oraz ich rodziców. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego, które zapewniło niezbędny wkład własny do projektu. Całkowity koszt projektu to ok. 450 000 zł.

Od początku trwania projektu, tj. od listopada 2016 r., do końca grudnia 2017 r. zostanie zrealizowanych po niemalże 400 dodatkowych godzin zajęć z wychowania przedszkolnego, dla każdej z 2 grup, oraz po ponad 120 godzin indywidualnego wsparcia z zakresu: terapii rozwoju mowy, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej na każde dziecko. Dodatkowo przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z hipoterapii w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach, gdzie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych hipoterapeutów.

Dzięki wsparciu projektowemu udało się wyposażyć plac zabaw przy SOSW w urządzenia adresowane do dzieci z niepełnosprawnością ruchową, tj. huśtawkę i trampolinę oraz inne sprzęty. W łóżko wodne, tablice manipulacyjne oraz tor świetlno-dźwiękowy doposażona została sala doświadczania świata. Cieszy to Dyrekcję SOSW, nauczycieli i opiekunów, a przede wszystkim podopiecznych Ośrodka.

W ramach projektu działała „grupa wsparcia” dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Przewidziane były cykliczne spotkania, 2 razy w miesiącu, dzieci i ich rodziców, z 4 specjalistami tworzącymi grupę wsparcia: oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychologiem i dogoterapeutą. Rolą specjalistów było wsparcie rodziców w procesie edukacyjnym i terapeutycznym dziecka, zaprezentowanie nowych metod pracy i zabawy, dbanie o to, aby każdy uczestnik znalazł pomoc i wsparcie w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice przedszkolaków są bardzo zadowoleni z zajęć grupowych, i jak przyznają, uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwiło im lepsze poznanie się, a co za tym idzie, zmniejszenie barier i obaw w dzieleniu się doświadczeniami. Pozwoliło również na otwarcie się na zajęciach psychologiczno – warsztatowych.

Dodatkowo w ramach grupy zrealizowane zostały 3 wyjazdy socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców: do Wesołej Akademii w Stalowej Woli, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie i do Pacanowa, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przedszkolaków i ich rodziców.

W przyszłości, zarówno Stowarzyszenie, jak i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, planują realizację podobnych przedsięwzięć dla pozostałych podopiecznych.

Tekst i zdjęcia: Beata Drzymała – Koordynator projektu

 

 

 

Grupa Nieformalna „Radość Życia” pod patronatem Stowarzyszenia Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w terminie od września do grudnia 2017 roku, realizowała Inicjatywę pod nazwą „Hipoterapia metodą na lepszą sprawność fizyczną”, która była współfinansowana z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem Inicjatywy było zwiększenie aktywności ruchowej wśród 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez realizację zajęć z hipoterapii.

W trakcie trwania Inicjatywy zrealizowano 11 wyjazdów na zajęcia z hipoterapii, które odbywały się w Ośrodku Jeździeckim „Equistro” w Wierzawicach. Zajęcia sprawiały dzieciom ogromną radość, nieocenione są również skutki terapeutyczne hipoterapii. Wszechstronność tej metody polega na równoczesnym oddziaływaniu sensorycznym, ruchowym, psychicznym i społecznym. Dzięki niej kodowany jest w mózgu właściwy wzorzec ruchu, a także normalizowane napięcie mięśniowe, usprawniana równowaga, orientacja w przestrzeni, koordynacja jak również poczucie rytmu, redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

Uczestnicy z wielką ochotą i zaangażowaniem brali udział w zajęciach z hipoterapii, był to dla nich czas ćwiczeń na koniach połączony z poczuciem relaksu i wspaniałą zabawą.

Koordynator Inicjatywy:
Monika Wicher

Dnia 29 listopada 2017 r. została przekazana do eksploatacji przebudowana droga powiatowa Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku, wykonana przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.