FA Nisko CUP I to 2 dni zmagań, emocji i wielu wspaniałych bramek. Tak, w dużym skrócie, można opisać to, co działo się w dniach 2 i 3 lutego 2019 roku na Hali Sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Piłkarze i piłkarki z roczników 2011 oraz 2009 dostarczyli w każdym dniu niezapomnianych wrażeń sportowych. Do hali RCEZ zawitało 14 drużyn z trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Podczas każdego dnia turniejowego przyznano nagrody: dla Najlepszego Zawodnika, Króla Strzelców oraz Najlepszego Bramkarza. Oprócz statuetek zostały rozdane nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał medal ufundowany m.in. przez Powiat Niżański.

Pierwszego dnia Turnieju w piłkarskich zmaganiach udział wzięło 62 zawodników z rocznika 2011, z 7 drużyn: Stal Rzeszów, Football Academy Nisko, Galacticos Ostrowiec Św., Orlik Przemyśl, Football Academy Lublin, Siarka Tarnobrzeg i AP Młode Nadzieje Nowa Sarzyna, którzy zdobyli 70 bramek. Po wielkich emocjach w meczu finałowym zwycięstwo odniósł zespół Stali Rzeszów, który w pokonanym polu pozostawił gospodarzy Football Academy Nisko.

Z rocznika 2009 również rywalizowało 7 drużyn: Football Academy Nisko, Orły Rzeszów, AP Sanok, LPFA Nowa Dęba, APPN Mielec, Wisła Sandomierz i Błękit Żołynia. Tym razem gospodarze zadbali o to, aby, puchar za I miejsce pozostał w ich rękach, a podium dopełniły zespoły z Rzeszowa i Sanoka.

FA Nisko Cup to turniej zorganizowany przez Football Academy Nisko, nad którym Patronat Honorowy sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Fot.: Football Academy Nisko

W dniu 28 stycznia 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie dotyczące polityki lokalnej uwzględniającej potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zorganizowane zostało przy okazji realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Monitoringiem tym zostało objęte Starostwo Powiatowe w Nisku wraz z jednostkami podległymi, Urząd Gminy i Miasta Ulanów oraz Urząd Gminy Jarocin.

Uczestników spotkania powitał Starosta Niżański Robert Bednarz, który przedstawił jednostki powiatu niżańskiego realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również organizacje pozarządowe. Następnie o realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym projektów i programów, informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak.

Tematem głównym spotkania była dostępność przestrzeni i usług publicznych w powiecie niżańskim w kontekście nowych standardów, regulacji określających stosowanie uniwersalnego projektowania w kreowaniu polityki realizacji usług publicznych oraz w kontekście potrzeb mieszkańców. Zagadnienie to omówił przedstawiciel biura projektowego Marcin Dziółko ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli. Podczas swojego wystąpienia przedstawił wnioski z przeprowadzonego monitoringu jednostek samorządowych w kontekście planowanych zmian ustawowych w zakresie dostępności.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrzowie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Ulanowa Stanisław Garbacz, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, przedstawiciele pozostałych gmin, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu niżańskiego, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem ks. Tomasz Szostek oraz Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha.

Dnia 6 lutego 2019 r. odbyła się nadzwyczajna V Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu Powiatu Niżańskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest skierowany do osób w wieku od 18 do 29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, jako bezrobotni nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu. Dzięki temu przedsięwzięciu osoby młode będą mogły m. in. nabywać kompetencje i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia, a także uzupełniać doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże i praktyki spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Projekt jest wartościowy także ze względu na możliwość uzyskania wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”. Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2, gdzie powstanie m. in. sala konferencyjno-szkoleniowa, usprawni organizację Sesji Rady, posiedzeń Komisji, szkoleń oraz konsultacji i spotkań w ważnych dla lokalnej społeczności kwestiach.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.

W dniu 28 stycznia 2019 r. została podpisana umowa na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, zawarta pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Zgromadzeniem Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2019 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na realizację tego zadania w 2019 roku Powiat Niżański przeznaczy kwotę 1.352.916 zł.

Istniejąca w Rudniku nad Sanem placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 30 dzieci. Do placówki tej kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

  

 

Bohaterka czasów wojny i okupacji, zasłużona weteranka ruchu oporu z czasów II wojny światowej, społeczniczka i działaczka polonijna – Pani Maria Mirecka–Loryś, obchodzi dzisiaj 103 rocznicę urodzin.

Z tej okazji, doceniając trud i wysiłek pracy, jaki Pani Maria włożyła w historię Naszego regionu, Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu własnym, Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego i całej społeczności niżańskiej, składa Pani serdeczne podziękowania za Pani patriotyczną i bohaterską postawę, za krzewienie tradycji patriotycznych oraz życzenia zdrowia i pogody ducha na dalsze, szczęśliwe lata.  

Przypomnijmy najważniejsze fakty z życia Pani Marii.

Maria Eleonora Mirecka–Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie, jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. W 1921 roku rodzina Mireckich zamieszkała w Racławicach koło Niska. W 1937 r. Maria Mirecka ukończyła gimnazjum w Nisku. Podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jej plany i marzenia przerwała wojna. Podążając śladami starszego rodzeństwa zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji działała w narodowej konspiracji. W latach 1939-1945 należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w Powiecie Niżańskim, a następnie całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. W tym czasie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN oraz kurierką Komendy Głównej NOW. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Przyjęła pseudonim „Marta".

Po zakończeniu wojny Maria Mirecka–Loryś podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku. Następnie była więziona w Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. Została zwolniona 1 września 1945 r. na mocy amnestii. Zimą 1945 r. opuściła Polskę podając się za obywatelkę Luksemburga. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną, gdzie poznała swego przyszłego męża oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 r., już jako małżeństwo, Państwo Lorysiowie wyjechali do Anglii. Następnie w styczniu 1952 r. do USA. Maria Mirecka–Loryś  aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała aktywnie m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkinią ZG Związku Polek w Ameryce i Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce.

W ostatnich latach brała udział w licznych konferencjach naukowych oraz wydarzeniach patriotycznych. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi. 3 maja 2006 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 12 lutego 2016 r. odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Imieniem jej rodziny nazwano w lutym 2018 roku Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

 

26 stycznia 2019 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem pod szyldem World Kyokushin Budokai odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza „Polskiej Stolicy Wikliny”.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski w obecności Posła na Sejm RP Jerzego Paula i Wicestarosty Niżańskiego Adama Macha.

Organizatorem Turnieju był Leżajski Klub Karate Kyokushin. Wzięło w nim udział ponad 200 zawodników z organizacji kyokushin karate takich jak: WKB, IKO Matsushima, WKO, Kyokushin-kan, IFK i Oyama z 24 klubów karate z Polski i Łotwy.

Turniej był otwarty dla wszystkich organizacji karate pełno kontaktowego i został przeprowadzony we wszystkich kategoriach kumite wg pełnych tzw. „japońskich” przepisów kyokushin oraz układów formalnych, czyli kata.

Patronat nad Turniejem objęli: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Nagrody zwycięzcom wręczał m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko. Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy dzielnej postawy oraz osiągniętych rezultatów.

Poniżej link z videorelacją z Turnieju:

https://www.youtube.com/watch?v=8nICUAswEd0&t=181s

Zdjęcie: Leżajski Klub Kyokushin Karate