W połowie marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie, podczas którego, zaproszeni przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Elżbieta Tomczak – Animator i Marcin Flis – Doradca Kluczowy, przedstawili zasady realizacji programu ROWES.

Projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” jest realizowany przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez RARR S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS, w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie i jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie subregionu I województwa podkarpackiego, który obejmuje powiaty: rzeszowski, niżański, stalowowolski, kolbuszowski i miasto Rzeszów.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na terenie objętym projektem poprzez:

  • działania informacyjno-promujące formy i korzyści płynące z podejmowania aktywności w obszarze ekonomii społecznej;
  • motywowanie i wspieranie działań w tym obszarze;
  • wspieranie rozwoju zatrudnienia w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym;
  • działania służące dobrej jakości i konkurencyjności produktów wytwarzanych przez podmioty funkcjonujące w sferze ekonomii społecznej.

Aby osiągnąć założone cele, w projekcie przewidziano szeroką gamę form wsparcia: od działań usługowych – animacyjnych, doradczych, eksperckich, edukacyjnych (kursy, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne), do wsparcia finansowego na tworzenie i wspieranie nowych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna ma dwa wymiary – jeden ten ekonomiczny, czyli zarabianie pieniędzy, które mają służyć rozwiązywaniu społecznych problemów, zaspokajaniu potrzeb; drugą stroną jest realizacja usług, tworzenie miejsc pracy i form wsparcia pozwalającym niwelować, zapobiegać tym problemom i zaspokajać nasze społeczne potrzeby. „Nasze” widziane i odczuwalne w naszej społeczności.

W tym ciekawym spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu w Nisku, Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Marta Szczepańska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, ks. Tomasz Szostek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, Agnieszka Dreksa – Prezes Stowarzyszenia „Prowadź Mnie przez Świat” i Waldemar Grochowski – Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.