Starosta Niżański Robert Bednarz zorganizował 7 lutego 2017 roku spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia pomiędzy 3 Batalionem Inżynieryjnym im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku, a Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski oraz dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, podpisali porozumienie, w którym zobowiązali się do współpracy na rzecz edukacji w zakresie obronności państwa.

Zawarte porozumienie jest wynikiem działań dyrekcji szkoły oraz organu prowadzącego, ukierunkowanych na utworzenie od nowego roku szkolnego 2017/2018 klasy o profilu mundurowym. 

W wyniku porozumienia obie instytucje będą m.in.: pozyskiwały kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych i służby wojskowej, prowadziły do wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży RCEZ, a także zapoznawały uczniów ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych, czy organizowały wspólne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, sportowe lub rekreacyjne.

Inicjatywa zacieśnienia współpracy ma w głównej mierze na celu, wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mapie województwa podkarpackiego brakowało klasy mundurowej tylko w Nisku, co było paradoksem ze względu na obecność w tym mieście Jednostki Wojskowej.

- Pomysł powstania takich klas mundurowych rodził się od kilku lat, jednak nie były one planowane w kierunku wykształcenia technicznego. W związku z tym jestem wdzięczny Staroście, że wstrzymał się z decyzją o utworzeniu w poprzednich latach Liceum Ogólnokształcącego z innowacją wojskową. W naszym rejonie są klasy mundurowe i tworzenie kolejnego liceum było bezzasadne. W związku z tym prowadzimy nabór do klas pierwszych Technikum Elektronicznego i Technikum Informatycznego, gdyż w wojsku jest zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Wiedza z zakresu elektroniki czy informatyki, zdobyta przez młodzież w naszych technikach, na pewno zostanie w przyszłości wykorzystana przez nich w armii - wyjaśnia Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku.

Nowa klasa o profilu mundurowym będzie pierwszą tego typu klasą na terenie Powiatu Niżańskiego. Edukacja w klasie będzie ukierunkowana na kształcenie techniczne z innowacyjnymi elementami, dotyczącymi obronności i wojskowości. Dzięki temu, Wojsko Polskie będzie mogło pozyskać wyspecjalizowane osoby z wiedzą z zakresu elektroniki i informatyki, które w trakcie nauki będą już należycie przygotowane do pełnienia służby wojskowej.

Niewątpliwą zaletą podjętej współpracy będzie bliska odległość między RCEZ a Sztabem 3-go Batalionu Inżynieryjnego, przez co strony zawartego porozumienia liczą na obopólne korzyści, a efektem tego będzie wzrost prestiżu obu podmiotów w środowisku lokalnym.

W trakcie zawierania porozumienia obecni byli również: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień oraz Wicedyrektor RCEZ w Nisku Anna Brak.