W dniu 18 października 2019 r. w Jednostce Wojskowej w Nisku, odbyły się uroczyste obchody Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego w  Nisku.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy garnizonowej pod wezwaniem Św. s. Faustyny Kowalskiej, po zakończeniu której, na placu apelowym Jednostki Wojskowej w Nisku, odbyły się oficjalne odchody.

Na uroczystości zebrały się pododdziały inżynieryjne z pocztami sztandarowymi 3. Batalionu Inżynieryjnego, 16. Tczewskiego Batalionu Saperów oraz 3. Kompanii Regulacji Ruchu.

Dzień ten był doskonałą okazją do wręczenia odznak, listów gratulacyjnych, wyróżnień, nagród rzeczowych dla żołnierzy i cywilów, w tym medali „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” i „Za zasługi dla obronności kraju”. Wśród osób składających gratulacje, byli również przedstawiciele samorządów, m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, który na ręce dowódcy 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosława Podolskiego złożył serdeczne życzenia oraz słowa uznania: - Uroczystość ta jest doskonałą okazją do podkreślenia bogatej historii Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, bowiem działalność tej Jednostki Wojskowej, od początku jej sformowania, stanowi cenny przykład profesjonalizmu i skuteczności przy wykonywaniu ważnych zadań Wojska Polskiego - gratulował Starosta Niżański.

Uroczyście pożegnano również dotychczasowego kapelana wojskowej parafii im. św. Faustyny Kowalskiej w Nisku ks. ppłk. Szczepana Madonia, który od oficerskiej kapituły otrzymał pamiątkową szablę, oraz powitano nowego ks. kpt. Macieja Kalinowskiego.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada poddziałów stacjonujących w niżańskim garnizonie. Oprawę muzyczną zapewniła zaś orkiestra wojskowa z Rzeszowa.

Wojskowe świętowanie było doskonałą okazją do pokazu, wszystkim zebranym na uroczystości, sprzętu, jakim dysponują jednostki stacjonujące w Garnizonie Nisko. Uczestnicy mogli także zwiedzić Salę Tradycji 3. Batalionu Inżynieryjnego. Jednostka Wojskowa zapewniła również dla wszystkich obecnych ciepły posiłek w postaci tradycyjnej grochówki wojskowej.

Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kułacz