30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

W związku z tym, 6 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W spotkaniu uczestniczył również, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel.

Na zaproszenie Starosty, w konferencji udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu niżańskiego.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z programem Fundusz Dróg Samorządowych oraz jego znaczeniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w całym powiecie niżańskim. Zostały również wręczone promesy dla Powiatu i Gmin – beneficjentów programu.

Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie o skali jak do tej pory niespotykanej. Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na listach znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł.

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł.

- Z wielką radością pragnę poinformować, że każda jednostka terytorialna z powiatu niżańskiego, która złożyła wniosek otrzymała wsparcie. Jest to łącznie 15 zadań, które w większości otrzymają aż 80% dofinansowania. Myślę, że skala tego wsparcia jest wysoka jak nigdy dotąd, i tym cechuje się właśnie Fundusz Dróg Samorządowych. Chcemy, aby Polska lokalna i polskie drogi lokalne gminne i powiatowe gruntownie i w sposób radykalny zmieniały swoje oblicze – podkreślił na wstępie spotkania Wiceminister Rafał Weber.  

- Dofinansowanie, które otrzymaliśmy jest czymś naprawdę wyjątkowym i chyba w historii powiatu niżańskiego nie zdarzyło się jeszcze, aby w jednym naborze na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się wszystkie jednostki samorządowe z całego powiatu niżańskiego. Dziękuję Panu Ministrowi za przychylność oraz ogromne wsparcie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uda się nam zrealizować bardzo wiele ważnych inwestycji drogowych, które przyczynią się zarówno do poprawy infrastruktury drogowej w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak również w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie spójności terytorialnej województwa podkarpackiego oraz wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg regionu niżańskiego – zaznaczył gospodarz spotkania Starosta Niżański Robert Bednarz.

W Powiecie Niżańskim, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowanych będzie aż 15 inwestycji drogowych, finansowanych w ramach Funduszu: 3 zrealizuje Powiat zaś 12 samorządy gminne. Realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 1. Zadania realizowane przez Powiat Niżański – 3 zadania o wartości 10.040.946,08 zł, w tym dofinansowanie z FDS 8.032.756,86 zł (długość dróg: 9,80682 km):
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1051R ul. Sopocka w Nisku (0,86382 km),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary - Banachy w m. Huta Nowa (2,373 km),
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Majdan Golczański - Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1039R Jarocin - Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki (6,57 km).
 1. Zadania realizowane przez Gminy:
 • Gminę i Miasto Nisko – 3 zadania o wartości 9.149.458,57 zł, w tym dofinansowanie z FDS 6.404.620 zł (długość dróg: 1,83211 km):
  • Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w miejscowości Nowosielec (1,122 km),
  • Przebudowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Nisku nr 102559R, od km 0+008,50 do km 0+196,50 (0,188 km),
  • Budowa ulicy Jaworowej w Nisku (0,52211 km);
 • Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem – 2 zadania o wartości 2.785.056,05 zł, w tym dofinansowanie z FDS 2.228.043,87 zł (długość dróg: 2,7855 km):
 • Przebudowa dróg gminnych w ciągach ulic: Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarskiej w Rudniku nad Sanem (0,9104 km),
 • Przebudowa dróg w ciągu ulic: Doliny, Przemysłowa i Wspólna w Rudniku nad Sanem (1,8751 km);
 • Gminę i Miasto Ulanów – 3 zadania o wartości 2.234.903,09 zł, w tym dofinansowanie z FDS 1.787.922,46 zł (długość dróg: 2,241 km):
 • Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie (0,783 km),
 • Przebudowa ulicy Słonecznej nr 102832R oraz ul. Wielkiej w miejscowości Bieliniec w km 0+000 do 0+800, Przebudowa drogi w m Bieliniec ul. Sportowa dz. ewid nr 955/12 w km 0+000 -0+180 (0,98 km),
 • Przebudowa drogi dz. ewid. nr 234/1, 209 wraz z budową chodnika w miejscowości Borki (0,478 km);
 • Gminę Harasiuki – 1 zadanie o wartości 1.645.863,76 zł, w tym dofinansowanie z FDS 1.316.691,01 zł:
 • Przebudowa drogi gminnej nr 102105R Huta Nowa- Huta Stara (0,8665 km);
 • Gminę Jarocin – 1 zadanie o wartości 1.323.937,94 zł, w tym dofinansowanie z FDS 1.059.150,35 zł:
 • Remonty dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa-Mostki Sokale, Domostawa – Maklaki (3,28 km);
 • Gminę Jeżowe – 1 zadanie o wartości 1.067.779,19 zł, w tym dofinansowanie z FDS 854.223,35 zł:
 • Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe (0,766 km);
 • Gminę Krzeszów – 1 zadanie o wartości 344.277,66 zł, w tym dofinansowanie z FDS 240.993 zł:
 • Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753 (0,693 km).

Łącznie długość przebudowanych odcinków wyniesie 22,27093 km (drogi powiatowe: 9,80682 km, drogi gminne: 12,46411 km).

Podsumowując, Starosta Niżański zaznaczył, realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu niżańskiego to realizacja zadań sięgających kwoty prawie 29 mln zł (w tym ponad 10 mln zł – Powiat i prawie 19 mln zł – Gminy), z czego około prawie 22 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS (Powiat otrzyma ponad 8 mln zł, zaś Gminy prawie 14 mln zł). Gdyby nie możliwość skorzystania z tak potrzebnego i ważnego instrumentu, trudno byłoby samorządom zrealizować te inwestycje.