Dnia 27 czerwca 2019 r., podczas obrad X Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przed udzieleniem absolutorium, Radni zapoznali się z Raportem o stanie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok. Następnie przeprowadzono debatę nad Raportem o stanie Powiatu Niżańskiego, po czym Rada Powiatu, 13 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”, udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni zapoznali się z przedstawionymi przez Skarbnik Powiatu Niżańskiego Marię Bednarz sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2018 rok. Plan finansowy na koniec 2018 roku wynosił po stronie dochodów 77.204.658,76 zł, natomiast po stronie wydatków 81.390.579,76 zł. Wykonanie po stronie dochodów to kwota 72.776.077,90 zł (94,26% planu), zaś wydatki zrealizowano w wysokości 72.753.691,49 zł (89,39% planu), w tym majątkowe na kwotę 23.999.035,50 zł (32,99% wydatków ogółem). Rok budżetowy 2018 zakończył się nadwyżką w wysokości 22.386,41 zł. Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2018 r. wynosiło 1.540.000 zł, tj. 2,12% w stosunku do dochodów wykonanych. W 2018 r. Zarząd Powiatu pozyskał z zewnętrznych źródeł dofinansowanie w wysokości 16.515.200,84 zł.

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, należy wymienić m.in. przebudowę dróg powiatowych: Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w m. Huta Deręgowska; Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Dąbrówka; Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku; Nr 1038R Majdan Golczański – Golce w m. Majdan Golczański; Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w m. Huta Krzeszowska; Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa Etap II; Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858; Nr 1076R Bieliny – Rudnik w m. Rudnik nad Sanem; Nr 1073R Kustrawa – Bystre w m. Kustrawa; Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory. Ponadto wybudowano i zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy i Cholewiana Góra; zabezpieczono osuwisko przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa-Bystre wraz z przebudową drogi oraz przebudowany został most w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica. W ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego” zrealizowano budowę chodników przy drogach Nr 1069R od dr 858 – Krzeszów i Nr 1083R w m. Krzywdy.

Utwardzono również plac przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku oraz wybudowano Ławkę Niepodległości w Nisku.

Zrealizowano także wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym: wybudowano platformę z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku LO w Nisku; przeprowadzono termomodernizację budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie; wykonano dodatkowe ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie a także przebudowano budynek użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem; przeprowadzono również kompleksową modernizację energetyczną budynków szkoły RCEZ w Nisku.

Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez Powiat nadal realizowały wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł.

Ponadto dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Powiat przeznaczył kwotę blisko 4,5 mln zł.

Z troską i zaangażowaniem wspierany jest cały obszar społeczny, aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zdrowia, oświata, sport, kultura i promocja.

Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę z samorządami gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, co przekłada się na szerszy wachlarz możliwości realizacji zadań.

Starosta podsumował wykonanie budżetu za 2018 rok: - Wykonany budżet po raz pierwszy przekroczył kwotę 70 mln zł. Na tak dobrą sytuację, miała wpływ duża aktywność Zarządu w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych. Do tego należy również dodać, że w budżecie są także kwoty z tytułu pozyskania środków na realizację zadań remontowych (zakwalifikowanych jako bieżące) oraz realizowanych projektów edukacyjnych. Podsumowując rok 2018 należy zaznaczyć, że to kolejny dobry rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 24 mln zł, co stanowi 1/3 wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu, który zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 22,4 tys. zł. Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych i mnogości działań, Powiat osiągnął najniższy na przestrzeni ostatnich lat stan zadłużenia - 1.540.000 zł, zaś wskaźnik zadłużenia wyniósł 2,12% i był najniższy w historii Powiatu. W 2018 roku Zarząd Powiatu pozyskał ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 16,5 mln zł.

W dalszej kolejności obrad Sesji, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego. Powiat posiada grunty bez działek pod drogami o powierzchni powyżej ponad 14 ha i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości ponad 72 mln zł i ich wartość wzrosła z tytułu prowadzonych i zakończonych inwestycji mostów i remontów. Wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 273.293.568,91 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku nastąpił wzrost o ponad 20 mln zł z tytułu zakończonych inwestycji. Na koniec roku 2018 uzyskano prawo własności dla 863 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 263 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec roku 2018 stanowiła kwotę ponad 34 mln zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przejęto te działki o wartości 533.684,71 zł. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe. Wartość mienia na koniec 2018 roku stanowiła kwotę 425.862.873,99 zł.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Rada Powiatu, 13 głosami „za”, przy 3 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, doceniając tym samym wykonanie budżetu za 2018 rok.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował członkom Zarządu Powiatu za pracę na wielu posiedzeniach, liczne inicjatywy i działania. Wyraził wdzięczność Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że udało się zrealizować tak wiele zadań.

Realizacja tak wielu zadań dla dobra mieszkańców Powiatu, na różnych płaszczyznach życia społecznego, może być powodem do dumy Zarządu Powiatu Niżańskiego, który przy pomocy wszelkich możliwych środków zabiega o to, aby Powiat rozwijał się i był bogatszy w naszych oczach.

Bogactwem Powiatu Niżańskiego jest komfort jazdy jego drogami, świadczona przez szpital opieka medyczna na wysokim poziomie, jakość nauczania i atrakcyjne oferty szkół, w połączeniu z systematyczną dbałością o estetykę otoczenia, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy oraz innych źródeł, na wsparcie bezrobotnych i pracodawców ich zatrudniających (m. in. staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy), a także wielość działań z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, sportu, kultury i promocji.