W dniu 28 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pana Pawła Błasiaka.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie zatrudnienia Pawła Błasiaka na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w dniu 10 czerwca br. rozpocznie się jego 6-cioletnia kadencja na tym stanowisku.

W wydarzeniu tym, oprócz nowego Dyrektora i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, udział wzięli Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora i Karol Wołoszyn oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem zebranych przedstawicieli mediów przez Starostę a następnie przedstawieniem zastosowanej procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze w niżańskiej lecznicy.

Przypominając wszystkim zebranym o dwukrotnym nierozstrzygnięciu konkursu, Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu, po konsultacji z Komisją Zdrowia Rady Powiatu Niżańskiego, postanowił zastosować procedurę bardziej zaawansowaną pod kątem doboru odpowiedniej osoby na to ważne stanowisko. W tym celu zlecono poszukiwanie kandydata profesjonalnej firmie HR, która przy zastosowaniu wielu narzędzi badawczych, dokonała szczegółowej oceny predyspozycji do zajmowania tego stanowiska. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji oceniono, że najlepszym kandydatem, biorąc pod uwagę doświadczenie, umiejętności i oczekiwania na stanowisku Dyrektora SPZZOZ w Nisku, będzie właśnie Pan Paweł Błasiak. – Przy wyborze nie braliśmy pod uwagę jedynie analizy dokumentów kandydata, ale przeprowadziliśmy również szereg testów. Były to między innymi testy badające osobowość czy potencjał a także sposoby i formy zachowania się w różnych sytuacjach. To wszystko miało na celu wskazać umiejętności, ale i przede wszystkim tą jedną odpowiednią osobę, która zostanie wybrana na dyrektora naszego szpitala – stwierdził Starosta Niżański Robert Bednarz.

Następnie po przedstawieniu sylwetki nowego Dyrektora przez Starostę, głos zabrał sam nowo wybrany Dyrektor Paweł Błasiak, który przedstawił pokrótce swoją koncepcję strategii i rozwoju szpitala. Opowiedział także, że zapoznał się z informacjami o stanie finansowym i administracyjnym SPZZOZ w Nisku. Nakreślając planowane działania do realizacji w najbliższym okresie, wspomniał również, że zapoznał się już z programem naprawczym SPZZOZ w Nisku, zatwierdzonym niedawno przez Radę Powiatu Niżańskiego.

 – Szpital w Nisku ma dobrą renomę, świetną kadrę i przychylność władz Powiatu. I na tym będę bazował. Postawię na ginekologię i położnictwo. Pragnę też poszerzyć zakres leczenia chorób wewnętrznych oraz dostęp do opieki długoterminowej - mówił Paweł Błasiak.

Na konferencji zarówno Starosta Niżański jak i nowy Dyrektor podkreślali wagę współpracę na linii Zarząd Powiatu – Dyrekcja SPZZOZ w Nisku. Ze strony Powiatu zadeklarowano pomoc dla Szpitala, zarówno finansową, jak i merytoryczną.

Po prezentacji nowego kandydata przedstawiciele mediów zadawali pytania nowemu Dyrektorowi w sprawach dotyczących przyszłości Szpitala w Nisku.

Pan Paweł Błasiak, jako kandydat spełnił wszystkie wymagania stawiane kierownikom podmiotów leczniczych w ustawie o działalności leczniczej.

Ukończył Politechnikę Wrocławską w zakresie elektroniki i aparatury medycznej oraz studia z zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej. Jest doświadczonym menadżerem z zakresu branży medycznej, natomiast z samą branżą związany jest blisko 20 lat. W swojej karierze zawodowej zajmował m. in. stanowiska Dyrektora Zarządzającego, z wieloletnią praktyką w lecznictwie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym, Partner Biznesowy specjalistów z wielu dziedzin medycyny, m.in. okulistyki, chirurgii, ginekologii i położnictwa. Współpracował z podmiotami medycznymi w ramach tworzenia strategii rozwoju oraz nadzór merytoryczny i prawny nad procesem kontraktowania i rozliczania umów z NFZ.

Zarówno w trakcie naboru, jak i podczas konferencji, przedstawił szerokie koncepcje dotyczące usprawnienia organizacyjnego i finansowego niżańskiego szpitala.