„Wszyscy jesteśmy Konsumentami” – w kolejną rocznicę tego stwierdzenia, które powiedział 57 lat temu prezydent USA John F. Kennedy obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Znajomość praw, jakie przysługują nam w związku z zawieranymi umowami jest nieodzowna i powinniśmy umieć z nich korzystać. Dlatego warto przypomnieć niektóre z nich.

Mamy prawo do reklamacji w sytuacji, gdy w zakupionym towarze ujawniły się wady. Pierwszą decyzją w przypadku wystąpienia wady jest wybór podstawy złożenia reklamacji. Możemy wybrać albo rękojmię (jest to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru, która trwa dwa lata od wydania nam towaru), albo gwarancję (o ile została udzielona).

Składając reklamację z tytułu rękojmi, kierujemy ją pod adresem sprzedawcy. Najlepiej zgłosić ją na piśmie, opisując wadę, termin jej ujawnienia, żądanie co do sposobu załatwienia oraz załączyć dowód zakupu towaru. Składając reklamację z tytułu rękojmi, możemy żądać albo naprawienia towaru, albo wymiany na nowy, albo obniżenia ceny, albo zwrotu pieniędzy.

Gwarancja zaś jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. O istnieniu gwarancji sprzedawca powinien poinformować nas w momencie wydania towaru kupionego. Aby skorzystać z gwarancji w przypadku ujawnienia się wady, należy najpierw zapoznać się z warunkami gwarancji. Oświadczenie gwarancyjne powinno określać obowiązki gwaranta i nasze uprawnienia, gdy towar okaże się wadliwy. Gwarantowi wolno ograniczyć swoją odpowiedzialność w przypadku wybranych wad towaru lub części składowych.

Mamy prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zawieranej przez Internet, przez telefon (umowa na odległość) a także nabywając towary w trakcie pokazów (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa).

Zawierając umowę przez telefon (umowa na odległość) powinniśmy otrzymać potwierdzenie warunków umowy na papierze , albo płycie CD/DVD, albo jako wiadomość e-mail, a następnie zaakceptować otrzymane warunki również na trwałym nośniku. Najczęściej wydrukowany egzemplarz umowy dostarcza nam kurier. Dlatego koniecznie należy przeczytać otrzymane dokumenty i nie zrażać się tym, że kurier ponagla do natychmiastowego podpisania umowy. Po podpisaniu należy domagać się, aby kurier pozostawił 1 komplet podpisanych dokumentów. Jeżeli warunki podpisanej umowy odbiegają od ustaleń dokonanych w trakcie rozmowy telefonicznej, wówczas możemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Wystarczy wysłać pod adresem przedsiębiorcy pismo o odstąpieniu od umowy. Nie ma potrzeby podawać przyczyn rezygnacji z umowy.

Kupując towary w trakcie pokazów (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa), także mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostarczenia nam towaru. Gdy decydujemy się na odstąpienie od umowy, należy wysłać do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając ze wzoru, który miał obowiązek udostępnić przedsiębiorca. W ślad za wysłanym oświadczeniem, w ciągu kolejnych 14 dni, odsyłamy do przedsiębiorcy zakupiony towar, ale na własny koszt. Gdy na zakup towarów zawarliśmy z tym przedsiębiorcą umowę o kredyt, wówczas odstąpienie od umowy sprzedaży towarów jest także skuteczne wobec umowy o kredyt – umowa taka wygasa.

Gdy za zakupiony towar w trakcie pokazu zapłaciliśmy gotówką, to w przypadku naszego odstąpienia od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 14 dni zwrócić nam pieniądze. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w ten sam sposób, w jaki zapłaciliśmy za rzecz, lub jeśli wyrazimy na to zgodę – za pomocą innego środka, o ile nie będzie się to wiązało dla nas z dodatkowymi kosztami.

Wiedza w powyższym zakresie pozwoli nam skutecznie dochodzić swoich roszczeń wobec przedsiębiorców. Jednakże może się zdarzyć, co nierzadko ma miejsce, że przedsiębiorcy nie respektują naszych praw, albo utrudniają nam korzystanie z nich. Wówczas Konsument z terenu powiatu niżańskiego może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2, w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 10.00 oraz w środę od godz. 7.30 do 15.30.

Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów należy udzielanie Konsumentom bezpłatnych porad prawnych i informacji a także kierowanie pisemnych wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznik, po dokonaniu analizy prawnej, na podstawie przedstawionych przez Konsumenta dokumentów, może skierować pisemne wystąpienie pod adresem przedsiębiorcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień i informacji w przedstawionej sprawie.

 

                                                                                               Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nisku

                                                                                               Ferdynanda Łątkowska