Drukuj

22 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Niżańskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2019 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych.

- Władze Powiatu Niżańskiego widząc w latach 2017-2018 duże zainteresowanie organizacji pozarządowych możliwością pozyskania wkładu własnego do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych również w tym roku ogłosił otwarty konkurs ofert w tym zakresie, przeznaczając na realizację tego zadania 30.000 zł – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizacje pozarządowe mogą się starać o dofinansowanie wkładu własnego w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska i przyrody, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie musi być wykonane w całości w 2019 r., tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., w terminie wskazanym w ofercie, a oferty przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca (w przypadku wykorzystania zaplanowanej w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2019 rok puli środków nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.powiat-nisko.pl/index.php/zalatw-sprawe/ogloszenia-i-komunikaty/2029-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-powiatu-nizanskiego-w-2019-roku-wklady-wlasne