Rybacy, wchodzący w skład Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Niżańskim, na czele z Komendantem Powiatowym Dariuszem Rakoczym, odwiedzili Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, składając na jego ręce słowa podziękowania za pomoc udzieloną im przez Powiat Niżański, dzięki której zakupione zostało umundurowanie dla członków SSR. W spotkaniu ze strażnikami uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Społeczna Straż Rybacka została powołana przez Radę Powiatu Niżańskiego w dniu 26 października 1999 r. Uchwałą nr X/49/99, w której to uchwale Rada wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwaliła jej Regulamin.

Zadaniem SSR jest nadzór nad przestrzeganiem ustawy o rybactwie śródlądowym przez osoby dokonujące połowu ryb. Terenem jej działania są wody śródlądowe na terenie powiatu niżańskiego, będące w szczególnym użytkowaniu przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Obecnie SSR w powiecie niżańskim liczy 14 strażników, którzy poświęcają swój wolny czas, dbając o to, aby łowienie ryb odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, mającym na celu gatunkową ochronę ryb i walkę z kłusownictwem.  W czasie kontroli strażnicy SSR zwracają uwagę na zachowanie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą oraz dbanie o czystość i porządek patrolowanych akwenów.

- Społeczna Straż Rybacka to organizacja pełniąca bardzo ważną funkcję – działająca na rzecz ochrony przyrody w Powiecie Niżańskim. Za pracę i trud na rzecz ratowania naturalnego środowiska należą się wszystkim strażnikom duże podziękowania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.