Dnia 24 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady za 2018 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2018. Ponadto dokonała zmian w uchwałach w sprawie powołania: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżańskiego; stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.

Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2019 rok. Rada Powiatu Niżańskiego 17 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz „jednogłośnie” 17 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.

Rada Powiatu Niżańskiego minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego tragicznie dnia 14 stycznia 2019 roku Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.