Dnia 5 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 788.000 zł, dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 985.000 zł.

Powiat Niżański otrzyma dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt..

Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.