Dnia 28 lutego 2018 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach na wykonanie zaplanowanych inwestycji oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie na realizację wielu zadań z zakresu infrastruktury drogowej, budowę wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespole Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, budowę windy przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, a także na promocję produktów tradycyjnych powiatu. Zwrócił także uwagę na to, że uruchomienie pierwszej w powiecie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego okazało się strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców powiatu, ponieważ cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem.

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniami oraz informacjami za 2017 r.: Komisji stałych; Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat; Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informację o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2017 r. oraz plan finansowy i zamierzenia inwestycyjne na 2018 r., wraz z analizą porównawczą za lata 2014-2017 przedstawił p.o. Dyrektor Roman Ryznar. Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego, a także powiatów ościennych mają zaufanie do usług świadczonych przez szpital powiatowy, o czym świadczy fakt, że w 2017 r. nastąpił wzrost hospitalizacji o ponad 100 pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. Ważne jest, że przy większych kosztach działalności, udało się uzyskać o ponad 200.000 zł lepszy wynik finansowy. Tendencja stabilizacji jest coraz wyraźniejsza. Dzięki wsparciu finansowemu powiatu, udało się wykonać instalację hydrantową w starej części budynku szpitala, zainstalować dwa nowe piece do ogrzewania wody, urządzenie typu UTM chroniące wymianę informacji pomiędzy siecią szpitala a zewnętrzną siecią informatyczną, a także wyremontować Oddział Dziecięcy. Na inwestycje, remonty oraz doposażenie w aparaturę medyczną w 2017 r. przeznaczona została kwota blisko 843.000 zł. W 2018 r. zostanie zakupiony sprzęt medyczny na kwotę ponad 6,5 mln zł, co m. in. zmieni oblicze bloku operacyjnego, jeżeli chodzi o najnowszą aparaturę do wykonywania nowoczesnych zabiegów. Ponadto trwają przygotowania do realizacji inwestycji związanej z utworzeniem oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Planowana jest przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w celu zwiększenia możliwości wykonywania diagnostyki kardiologicznej i gastroenterologicznej oraz Oddziału Wewnętrznego II, mając na uwadze zapewnienie hospitalizacji osobom wymagającym długotrwałej opieki szpitalnej. Planowane jest także pozyskanie środków na termomodernizację Przychodni Specjalistycznej oraz budynku administracyjnego szpitala. Realizacja inwestycji pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków oraz świadczenie nowych usług, jednocześnie zmniejszając koszty funkcjonowania. Dążąc do realizacji świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, w bieżącym roku zatrudnionych zostało m. in. dwóch lekarzy ortopedów, w tym jeden wysokiej klasy specjalista, który wykonuje zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki jedną z najnowocześniejszych technik w Polsce. Kilkunastu pacjentów zostało zoperowanych z bardzo dobrym skutkiem, przy bardzo krótkim pobycie w szpitalu i krótkiej rehabilitacji, przywracającej pełną sprawność po tym zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie endoprotez, kadrę, blok operacyjny i instrumentarium do przeprowadzania zabiegów, możliwości Szpitala Powiatowego w Nisku są jednymi z najlepszych w województwie.

Następnie Rada zapoznała się z informacją o działalności Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku za 2017 r., zatwierdziła Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim na lata 2018 – 2024 oraz określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018. Ponadto uchwaliła przekształcenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zmianę siedziby szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. siedzibą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będzie budynek po byłym liceum w Ulanowie, który po kompleksowej termomodernizacji i przebudowie zapewni uczniom SOSW doskonałe warunki edukacji i rozwoju.

Rada dokonała zmian w budżecie powiatu i zapoznała się z informacjami: o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku oraz sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych tej Komisji za okres II półrocza 2017 r.

Sesję zakończyły wolne wnioski i zapytania radnych.