2 lutego 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program z Funduszu Sprawiedliwości, o wartości ponad 100 mln złotych, przeznaczony na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ogłoszonym naborze dla Podkarpacia maksymalna pula środków do wykorzystania wynosi 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). 

Zgodnie z programem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa.

Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów, trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu Podkarpacia, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Wydrukowane i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy dostarczyć drogą pocztową na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości, najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r.

Link do ogłoszonego naboru: https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10373,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

Fot.: ms.gov.pl