Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyła się nadzwyczajna XLVI Sesja Rady, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Następnie
udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa DW Nr 863 Kopki – Cieszanów na odcinku od rz. San do przepustu w km 3+786 wraz z rozbudową skrzyżowania DW Nr 863 z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w m. Krzeszów”. Przebudowa skrzyżowania usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, którzy korzystają z ciągu drogowego drogi powiatowej łączącej się z drogą wojewódzką.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu.