Na mocy porozumienia z dnia 28 listopada 2017 r., zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu Niżańskiego przyjął realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) w zakresie:

 1. przygotowania i utrzymania miejsca w internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin),
 2. zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Bezpośrednio realizującymi program ze strony Powiatu Niżańskiego są: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – w odniesieniu do realizacji zadania w zakresie zapewnienia miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, który został wyznaczony, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Niżańskiego. Program realizowany będzie w latach 2017-2021, na co Powiat Niżański otrzyma dotację w łącznej wysokości 245 360 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 25 760 zł, wydatkowana została na wyposażenie i przygotowanie pokoju w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla uczennic w ciąży w wys. 5 tys. zł. Natomiast pozostała kwota przeznaczona została przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, na wyposażenie w środki dydaktyczne oraz realizację 96 godzin wczesnego wspomagania rozwoju.

Zaznaczenia wymaga, że do zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
  w tym:
  1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.