Dnia 28 grudnia odbyła się ostatnia w 2017 r. Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po otwarciu obrad, Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Walerego Bienieckiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I Kadencji. Śp. Walery Bieniecki czynnie i z zaangażowaniem uczestniczył w pracach Rady Powiatu Niżańskiego oraz Komisji, wnosząc swój wkład w budowę i rozwój Powiatu Niżańskiego – wspominał radnego Przewodniczący Rady Janusz Nawrocki.

            Realizując porządek obrad, Rada zatwierdziła plany pracy na 2018 r.: Rady oraz Komisji Rewizyjnej, a także przyjęła plany pracy stałych Komisji. Następnie wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. oraz ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2018 rok. 

            Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2017 w celu realizacji zadań: Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim (dot. wykonania kładki na rzece San umożliwiającej przeprawę pieszo - rowerową pomiędzy Gminą Ulanów a Gminą Rudnik nad Sanem), Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300 mb oraz na wykonanie audytu powykonawczego dla zadania Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie. Ponadto dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030 oraz budżecie, a także ustaliła kwoty wydatków budżetowych, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.