Powiat Niżański znalazł się w grupie 15 grantobiorców w Polsce, którzy otrzymali środki na uruchomienie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych. 26 lipca 2017 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, odbyło się podpisanie umów na przekazanie grantów w wysokości 249 tys. zł.

Powiat Niżański zakłada, że dzięki uruchomieniu LOWE w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku nastąpi częściowa aktywizacja grupy docelowej, co może mieć znaczny wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy.

Uruchomienie LOWE w RCEZ wzmocni rolę szkoły, jako lokalnego centrum integrującego społeczność miasta i powiatu. Szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności oraz wzorem dla innych placówek.

Jak zauważa dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel: - RCEZ w Nisku podniesie jakość swojej pracy, wprowadzi nowe formy działania. Szkoła wzbogaci się o sprzęt techniczny. Zostanie opracowana diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków lokalnej społeczności oraz osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły. LOWE stanowić będzie istotne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na rynku pracy i biernych.

Zdaniem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza: - Mieszkańcy miasta i powiatu zyskają możliwość udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji. Działania szkoły, jako LOWE, będą się koncentrować wokół najistotniejszych problemów środowiska lokalnego. Umożliwią osobom dorosłym, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, znalezienie swojej szansy zawodowej i społecznej poprzez wykorzystanie bogatej oferty edukacyjnej RCEZ, zajęć i kursów, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i trenerów.

Uczestnikami LOWE będą: osoby dorosłe korzystające z oferty LOWE, w tym rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły oraz innych dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
  • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku),
  • związanych z rolnictwem,
  • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
  • podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
  • będących w wieku 45+.

Każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej dwoma różnymi formami wsparcia z oferty edukacyjnej LOWE. 

LOWE w ramach grantu będzie funkcjonował do końca czerwca 2018 roku, a następnie przez okres minimum 2 lat w okresie trwałości projektu.

Program LOWE realizuje partnerstwo złożone z czterech instytucji: Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz Związku Powiatów Polskich.

Projekt finansowany jest ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. www.zpp.pl