Dnia 18 maja 2017 r. w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad, Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego przed dwoma tygodniami radnego Bolesława Miazgowicza.

Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz pozytywnych rozstrzygnięciach i przyznaniu środków na zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna-Kamionka Dolna o wartości 170.000 zł; Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy w wysokości 415.200 zł; Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim w kwocie 921.930 zł; Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego na kwotę 70.203 zł. Starosta podkreślił, że dzięki pozyskanym środkom, można realizować wiele ważnych, potrzebnych działań, które są pożądane przez społeczeństwo Powiatu Niżańskiego.

Rada zapoznała się z informacjami oraz sprawozdaniami z działalności: Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2016 r. oraz o zadaniach na rok 2017; Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu niżańskiego za rok 2016; Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2016 r. Rada wysłuchała oceny zasobów pomocy społecznej powiatu za 2016 r.; informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu za 2016 r. oraz sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2016 r wraz z oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego i zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2017.

Następnie p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Roman Ryznar przedstawił informację o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych SPZZOZ w Nisku za 2016 r. wraz z analizą porównawczą za lata 2013-2016. Należy zauważyć pozytywną tendencję w postaci wzrostu liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz korzystających z porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Pacjenci chętnie korzystają z usług medycznych świadczonych przez szpital niżański – duże znaczenie ma tutaj zakup sprzętu medycznego dla szpitala, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, a także pozyskanie środków z innych źródeł, co pozwala personelowi na bieżącą i bezpieczną realizację świadczeń. Należy podkreślić zaangażowanie i troskę całej załogi szpitala o to, aby jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów były na wysokim poziomie.  Szpital jest w trakcie procesu akredytacji związanej z udzieleniem certyfikatu akredytacyjnego przez Centrum Monitorowania Jakości, dzięki czemu poziom ten jeszcze wzrośnie. Ponadto, dzięki negocjacjom z Narodowym Funduszem Zdrowia udało się istotnie zwiększyć przychody szpitala o kwotę prawie 1.200.000 zł.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją o działalności Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku za 2016 r. oraz rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” w Programie Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019 r. i obejmie grupę 45 uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki do Berlina i Schkeuditz w Niemczech. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 113.755 EURO. Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, określiła zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Jeżowe, zajętych pod drogę powiatową
Nr 1086R Sójkowa – Pogorzałka – Dudziki, co pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogę powiatową.

Ponadto, Rada dokonała zmian w budżecie powiatu oraz wysłuchała informacji o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną: w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski – Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska – Harasiuki”.