Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządu Terytorialnego. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą jest św. Kinga.

Z tej okazji, wszystkim Pracownikom Samorządowym w Starostwie Powiatowym w Nisku i jednostkach organizacyjnych, Urzędnikom Gmin Powiatu Niżańskiego, Radnym, pracownikom oświaty, kultury i pomocy społecznej – składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękując za owocną współpracę życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

 

Starosta Niżański
Robert Bednarz

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
Janusz Nawrocki

Dnia 18 maja 2017 r. w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad, Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego przed dwoma tygodniami radnego Bolesława Miazgowicza.

Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz pozytywnych rozstrzygnięciach i przyznaniu środków na zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna-Kamionka Dolna o wartości 170.000 zł; Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy w wysokości 415.200 zł; Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim w kwocie 921.930 zł; Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego na kwotę 70.203 zł. Starosta podkreślił, że dzięki pozyskanym środkom, można realizować wiele ważnych, potrzebnych działań, które są pożądane przez społeczeństwo Powiatu Niżańskiego.

Rada zapoznała się z informacjami oraz sprawozdaniami z działalności: Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2016 r. oraz o zadaniach na rok 2017; Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu niżańskiego za rok 2016; Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2016 r. Rada wysłuchała oceny zasobów pomocy społecznej powiatu za 2016 r.; informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu za 2016 r. oraz sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2016 r wraz z oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego i zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2017.

Następnie p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Roman Ryznar przedstawił informację o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych SPZZOZ w Nisku za 2016 r. wraz z analizą porównawczą za lata 2013-2016. Należy zauważyć pozytywną tendencję w postaci wzrostu liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz korzystających z porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Pacjenci chętnie korzystają z usług medycznych świadczonych przez szpital niżański – duże znaczenie ma tutaj zakup sprzętu medycznego dla szpitala, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, a także pozyskanie środków z innych źródeł, co pozwala personelowi na bieżącą i bezpieczną realizację świadczeń. Należy podkreślić zaangażowanie i troskę całej załogi szpitala o to, aby jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów były na wysokim poziomie.  Szpital jest w trakcie procesu akredytacji związanej z udzieleniem certyfikatu akredytacyjnego przez Centrum Monitorowania Jakości, dzięki czemu poziom ten jeszcze wzrośnie. Ponadto, dzięki negocjacjom z Narodowym Funduszem Zdrowia udało się istotnie zwiększyć przychody szpitala o kwotę prawie 1.200.000 zł.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją o działalności Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku za 2016 r. oraz rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” w Programie Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019 r. i obejmie grupę 45 uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki do Berlina i Schkeuditz w Niemczech. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 113.755 EURO. Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, określiła zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Jeżowe, zajętych pod drogę powiatową
Nr 1086R Sójkowa – Pogorzałka – Dudziki, co pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogę powiatową.

Ponadto, Rada dokonała zmian w budżecie powiatu oraz wysłuchała informacji o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną: w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski – Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska – Harasiuki”.

 

21 maja 2017 r. w Rudniku nad Sanem swoje urodziny obchodziło Centrum Wikliniarstwa. Centrum działa od 22 maja 2007 roku. Przez okres 10 lat ośrodek wzbogacił się o liczne eksponaty, a przede wszystkim stał się sercem Polskiej Stolicy Wikliny. Rudnickie Centrum otrzymało również kilka prestiżowych nagród oraz wzięło udział w przedsięwzięciach, które do tej pory procentują. I tak, w 2008 roku zdobyło nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy”, w 2010 roku zajęło II miejsce w polskiej edycji konkursu „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – Eden” a w 2010 roku zostało wyróżnione jako Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010 roku.

Aktywność Centrum Wikliniarstwa przez 10-lecie swojej działalności, nieustannie przyczynia się do krzewienia wytwórstwa pięknych i niezwykle użytecznych dzieł z wikliny. Na uwagę zasługuje fakt, że funkcjonowanie Centrum, już od początku jego działalności, znacząco sprzyja dbałości o historyczny i współczesny wizerunek tego rzemiosła.

W jubileuszu 10-lecia Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, oprócz wielu zaproszonych gości, uczestniczył Wicestarosta Niżański Adam Mach, który w mieniu Starosty Roberta Bednarza, złożył Dyrektor Centrum Wikliniarstwa Pani Krystynie Wójcik, pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Władzom Samorządowym Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz wszystkim zaangażowanym w działania Centrum osobom, życzenia i serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za dekadę działalności promującej rzemiosło wikliniarskie na arenie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, przekazując pamiątkowy, okolicznościowy grawerton.

 Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć pokazu mody wiklinowej, której w zbiorach ośrodka znajduje się aż 16 kolekcji. Na 10-lecie Centrum projektantka Edyta Sokal-Bężek przygotowała pokaz pn. „Muśnięte Wikliną”.

Na tę okazję przygotowano także wystawę „10 artystów na 10 rocznicę Centrum Wikliniarstwa”.

Uroczystość uświetnił recital sopranistki Renaty Johnston-Wojtowicz oraz pyszny tort. Goście mogli obejrzeć zbiory centrum, wyjątkową wystawę oraz porozmawiać z mistrzami wyplatania i artystami.

Fot. mokrudnik.pl

Katarzyna Baran i Kinga Ciosmak, niżańskie licealistki, reprezentując Diecezję Sandomierską, uzyskały tytuł finalisty XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej.

Wygrana, poza nagrodami rzeczowymi, daje im możliwość wyboru indeksu na Uniwersytet Warszawski, UKSW, KUL, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Szczeciński.

Olimpiada Teologii Katolickiej skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w lekcjach religii i posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto, maturzystka z "Czarnieckiego", Katarzyna Baran, będzie reprezentować Diecezję Sandomierską w finale ogólnopolskim XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który organizowany jest przez Zespół ds. Młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Diecezjalne Dzieła Biblijne. Dla Kasi jest to trzecie zwycięstwo w etapie diecezjalnym tego konkursu.

Finalistkom z niżańskiego liceum serdecznie gratulujemy!

 

 

Powiat Niżański, już po raz drugi, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego, a Powiatem Niżańskim, na mocy której, wsparcie finansowe w roku 2017 otrzymały nasze szkoły:

  • Technikum w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 12.000 zł,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem – 2.480 zł,
  • Technikum w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – 4.000 zł,
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica – 4.000 zł.

Łączna kwota środków dla naszych szkół to 22.480 zł (wysokość wsparcia uzależniona była od liczby uczniów w szkole), ponadto Powiat Niżański przekaże na to zadanie środki własne w wysokości 5.620 zł.

Dzięki temu biblioteki szkolne w/w szkół będą mogły, na łączną kwotę 28.100 zł, zakupić książki, w tym m. in. nowości wydawnicze. Niewątpliwie przyczyni się to do rozwoju zainteresowań uczniów oraz promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci oraz młodzieży.

W niedzielę 7 maja 2017 r. strażacy z Huciska w gminie Harasiuki świętowali 90 - lecie powstania Ochotniczej Staży Pożarnej w Hucisku. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku odprawiona w intencji strażaków.