Dnia 31 marca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o złożonych przez szkoły wnioskach o wsparcie finansowe w ramach projektów edukacyjnych na kwotę ok. 580.000 zł oraz wniosku na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na kwotę ponad 1.060.000 zł.

Radni zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu w 2016 r., a także sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2016 r. oraz potrzebami w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (informacja oraz sprawozdanie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Niżańskiego). W dalszej części obrad, radni wysłuchali informacji z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji powiatu za 2016 r. oraz o zamierzeniach na 2017 r. 

Rada Powiatu dostosowała sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustaliła sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu, a następnie wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu celem poprawienia warunków zagospodarowania działek. Ponadto wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów oraz Gminą Jarocin projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2017 w związku z realizacją w/w projektu (planowana wartość projektu to ponad 9.200.000 zł, w tym dofinansowanie wynosi blisko 7.825.000 zł), po czym dokonała zmian w budżecie powiatu.