Dnia 19 grudnia 2019 r. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r., zmieniła uchwałę, w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019 oraz ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2020 rok

Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu powiatu na 2020 r. Rada Powiatu Niżańskiego 18 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz „jednogłośnie” 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

Ponadto rada dokonała zmian w budżecie powiatu niżańskiego.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.