Dnia 23 maja br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz, przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podczas obrad VIII Sesji Radni zapoznali się m.in. z informacjami: z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2018 rok a także Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.

W dalszej części obrad, Rada Powiatu dostosowała sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustaliła sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Niżańskiego, wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, złożonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych w SOSW w Rudniku nad Sanem”.

Ponadto Rada zapoznała się z materiałami dotyczącymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku: informacją z działalności Rady Społecznej za 2018 rok i informacją o realizacji zadań oraz o planie finansowym i zamierzeniach inwestycyjnych na 2019 r. Zatwierdziła również Program Naprawczy i wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla SPZZOZ w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jarocin, po czym dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.