Dnia 19 października 2018 r. odbyła się LVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował o ogłoszonych przetargach oraz złożonych wnioskach na realizację zadań przyczyniających się do rozwoju infrastruktury drogowej i oświatowej Powiatu. Ponadto poinformował, że Powiat Niżański, jako jedyny z powiatów w województwie podkarpackim, otrzymał dofinansowanie na wykonanie Ławki Niepodległości wraz z oświetleniem, aranżacją otoczenia i instalacjami audio.

Rada Powiatu zapoznała się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2018 r., przedłożoną przez Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, a także informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2018 r. Następnie Skarbnik Powiatu Niżańskiego przedstawiła informacje o przebiegu wykonania: budżetu powiatu, planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Ponadto Rada uchwaliła Statut Powiatu Niżańskiego oraz ustaliła szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. Ustaliła także wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz koszty usunięcia pojazdu.

Następnie wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2018 na remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, zaciągnęła kredyt długoterminowy, zmieniła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego oraz dokonała zmian w budżecie Powiatu i wieloletniej prognozie finansowej.

Realizując przyjęty porządek obrad zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2018 r. oraz informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r. i złożonych przez radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.