Dnia 24 sierpnia 2018 r. odbyła się nadzwyczajna LV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” złożonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Projekt zakłada realizację działań przez 4 szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. W ramach projektu zaplanowano wiele szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej m.in. dla uczniów i pracowników szkół. W projekt wpisuje się również Turniej wiedzy z pierwszej pomocy dla osób niepełnosprawnych dla 10 ośrodków kształcenia specjalnego z województwa podkarpackiego, działania dla wychowanków i wychowawców z domu dziecka, szereg warsztatów, pogadanek dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa nie tylko jako uczestników ruchu, ale również zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń, które mogą wystąpić. Zaplanowane akcje mają na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu z dala od przestrzeni internetowej, bez używek. Ponadto zaplanowano zakup materiałów odblaskowych oraz defibrylatora AED. Planowana wartość projektu to 105.550 zł.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Rada ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w wysokości 22 godzin.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada postanowiła o sfinansowaniu dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego. W celu ustalenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w tym zakresie, dokonano analizy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podkarpackiego opracowanej przez Wojewodę Podkarpackiego w 2016 roku oraz „Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego” z dnia 27 lutego 2017 r. Zaprzestanie wykonywania zabiegów w tym zakresie skutkowałoby istotnym ograniczeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w północnej części województwa podkarpackiego. Warto podkreślić, że SPZZOZ w Nisku jest jedynym podmiotem leczniczym świadczącym zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego na terenie powiatu.

Rada postanowiła także pokryć pozostałą część straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2017 r. Dokonując zmian w budżecie Powiatu, wprowadziła m.in. środki otrzymane z Gminy Jarocin oraz  Gminy i Miasta Nisko na realizację zadań na drogach powiatowych oraz łącznie blisko 1.000.000 zł dofinansowania w związku z przebudową i doposażeniem powstającej w Ulanowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.