Dnia 28 listopada 2017 r. w auli Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach oraz złożonym wniosku pt. Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański o dofinansowanie na kwotę 1.934.895 zł, w ramach którego został opracowany zakres projektowy dla szkół, obejmujący kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, kompleksowe programy wspomagające szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto, złożone w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wnioski o dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych Nr: 1048R Zdziary-Banachy oraz 1049R Szyperki-Jarocin w m. Huta Deręgowska uzyskały wysokie 1 oraz 5 miejsce na liście rankingowej. Łączna wartość obu projektów wynosi 6.234.943,40 zł, z czego wnioskowana kwota to 3.117.471 zł. Długość przebudowanych odcinków wyniesie 8 km 132 m.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni zapoznali się z informacjami: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Niżańskim w 2016 r., a także Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2016 r. oraz za I półrocze 2017 r.

Rada wysłuchała informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2016/2017. W szkołach prowadzone były liczne zajęcia pozalekcyjne, nie tylko przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, ale przede wszystkim rozwijające ich zainteresowania, pasje oraz umiejętności sportowe. Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez powiat realizują projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Należy podkreślić olbrzymie korzyści wynikające z ich realizacji, przede wszystkim w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań oraz w zakresie wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zgodnie z Przepisami wprowadzającymi ustawę - Prawo oświatowe, Rada stwierdziła przekształcenie: dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w Branżowe Szkoły I Stopnia; dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną; dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Ponadto wyraziła zamiar przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zmianę siedziby szkoły, z dotychczasowej w Rudniku nad Sanem do nowej siedziby w Ulanowie. Budynek znajdujący się w Ulanowie jest przebudowywany i będzie w pełni zaadoptowany na potrzeby kształcenia uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Dzięki zmianie siedziby poprawią się dotychczasowe warunki lokalowe oraz opiekuńczo-wychowawcze, jakie zapewniał SOSW w Rudniku nad Sanem swoim uczniom.

Realizując porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych za okres od stycznia do września 2017 r. Zmieniła uchwałę w sprawie nadania Statutu, dokonała oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdziła Program Naprawczy SPZZOZ w Nisku. Wykazywana od roku bieżącego tendencja wzrostowa w zakresie ilości wykonywanych świadczeń zdrowotnych przyczynia się do trwałego procesu poprawy sytuacji finansowej szpitala. Dzięki działaniom podejmowanym przez Zarząd Powiatu Niżańskiego, zaangażowaniu p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Romana Ryznar oraz stałemu doposażaniu w nowoczesne urządzenia medyczne, szpital niżański świadczy usługi na najwyższym poziomie, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta.

 Rada ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz koszty usunięcia pojazdu, zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2017. Zaciągnęła zobowiązania na realizację projektów edukacyjnych: Tradycje bez granic – Podróż wokół regionalnych kultur; Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!, a także na Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim oraz projektów: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 900 mb, Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina - Ryczki, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik - Kończyce. Następnie dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, po czym wysłuchała informacji o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego kontroli działalności oraz wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.