Dnia 13 czerwca 2017 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, informując między innymi o ogłoszonych przetargach na przebudowę dróg powiatowych oraz pozyskaniu kolejnych dofinansowań. Powiat znalazł się wśród 15 grantobiorców na terenie całej Polski w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) i otrzyma kwotę 249.000 zł. Ośrodek LOWE zostanie usytuowany w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Ponadto, pozytywną ocenę formalną uzyskały wnioski dotyczące: przebudowy drogi gminnej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitala niżańskiego.

Realizując przyjęty porządek obrad, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz zapoznała radnych ze sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga przedstawiła informację o stanie mienia powiatu. Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Rada Powiatu, 13 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, wyrażając uznanie dla wykonania budżetu za 2016 rok.

Ponadto Rada dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030 oraz zmieniła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.
Radny Powiatu Józef Kolano, który objął mandat 30 maja 2017 r., został członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Niżańskiego.